KẾ HOẠCHTuyên truyền công tác cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023 Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố về tuyên truyền công tác cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023; Kế hoạch số 1431/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND phường về cải cách hành chính phường ...