THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐHĐB

Hội nghị tuyên truyền công tác Cái cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn phường Đoàn Kết

Ngày 26/12/2022, UBND phường Đoàn Kết xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

 Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và bám sát các chỉ tiêu trong Kế hoạch CCHC năm 2023.

Cải cách hành chính phường Đoàn Kết tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2023 là: Cải cách thể chế; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Về Cải cách thể chế

 - 95% các văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) của phường ban hành đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- 100% các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành được kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường.

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về cải cách thủ tục hành chính

- Đề xuất UBND thành phố, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện của 10% số TTHC thường xuyên phát sinh trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 đạt 50% tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dần dần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Tối thiểu 30% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

- Tối thiểu 10% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 5% trở lên.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 99%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 98%.

- 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm.

Cải cách chế độ công vụ

- Đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

- Cán bộ phường: 100% tốt nghiệp trung học phổ thông; 100% có  trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 100% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

- Công chức phường: 100% tốt nghiệp trung học phổ thông; 100% có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 90% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Cải cách tài chính công

Nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí của cơ quan; Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong việc lập dự toán ngân sách, phân bổ và sử dụng ngân sách.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- 90% văn bản được gửi, nhận bằng hình thức văn bản điện tử.

- 20% Các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cấp xã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- 20% hệ thống báo cáo của phường được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Tỉnh đến Ủy ban nhân dân phường.

- 10% hồ sơ công việc tại phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 5% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Nâng cao chỉ số xếp hạng Chính quyền số trong bộ chỉ số Chuyển đổi số của phường.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết quán triệt nội dung tuyên truyền 

công tác cải cách hành chính năm 2023

Hội nghi tuyên truyền có sự tham dự của TT Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ, các Tổ trưởng TDP, bản, 

Trưởng ban CTMT TDP bản, cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn phường

Lượt xem: 17
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 0
Hôm qua : 8
Năm 2024 : 2.089