THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐHĐB

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố về tuyên truyền công tác cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023; Kế hoạch số 1431/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND phường về cải cách hành chính phường Đoàn Kết giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 1043/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND phường về cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023.

UBND phường Đoàn Kết ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là CCHC) phường Đoàn Kết năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, qua Zalo, Trang thông tin điện tử của phường để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác cải cách hành chính trong cộng đồng xã hội.

Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị-xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã  hội đối với hoạt động của cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Vận động quần chúng nhân dân chủ động, tích cức cùng tham gia các nhiệm vụ cải cách hành chính của phường.

2. Yêu cầu

Công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng, từng ngành. Các hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.

Tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ các nội dung CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng

Đội ngũ cán bộ, công chức người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường Đoàn Kết

2. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC. Tuyên truyền định hướng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch số 1043/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND phường về cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023.

Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC....

Tuyên  truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC ở từng cấp, từng lĩnh vực. Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân, tổ chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình CCHC.

Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một  cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính; giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với công dân, tổ chức.

Tuyên truyền sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình trong quá trình thực hiện công tác CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại cơ quan.

3. Hình thức tuyên truyền

Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi sinh hoạt ở tổ dân phố, bản...và việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố, của phường; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, loa truyền thanh không dây; trên trang thông tin điện tử phường và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

Tuyên truyền qua hệ thống văn bản triển khai, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức.

Tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa các nội dung cải cách hành chính lồng ghép trong các Hội thi của thành phố, xã phường.

Tuyên truyền qua đài truyền thanh, qua hình thức trực quan: pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn..

III. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tuyên truyền kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng  về sự phục vụ hành chính hàng năm của trên Trang thông tin điện tử phường

Công chức Văn phòng – Thống kê; Văn hóa – Xã hội

Các cán bộ, công chức phường có liên quan

Thường xuyên

2

Cập nhật các tin, bài về tình hình thực hiện công tác CCHC của các cấp

Công chức Văn phòng – Thống kê

Công chức Văn hóa – Xã hội

Thường xuyên

3

Tuyên truyền tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường

Công chức Văn phòng – Thống kê

Các cán bộ, công chức phường có liên quan

Thường xuyên

4

Tham gia các lớp bồi dưỡng   nghiệp vụ CCHC; đạo đức công  vụ...cho đội ngũ cán bộ,  công chức

Công chức Văn phòng – Thống kê

Các cán bộ, công chức phường có liên quan

Thường xuyên

5

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính

Công chức Văn phòng – Thống kê; Văn hóa – Xã hội

Các cán bộ, công chức phường có liên quan

Thường xuyên

6

Tham gia cuộc thi tìm hiểu CCHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Công chức Văn phòng – Thống kê

Các cán bộ, công chức phường có liên quan

Tháng 12/2023

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách năm 2022 đã được UBND thành phố phân bổ để thực hiện nhiệm vụ CCHC, thông tin tuyên truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng – Thống kê

Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin tuyên truyền CCHC của tỉnh, thành phố, của phường; các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường trên trang thông tin điện tử của phường.

Chủ trì tuyên truyền kết quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường; triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp; kết quả, hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa của phường.

Phối hợp với các cán bộ, công chức liên quan trong thực hiện nội dung tuyên truyền về CCHC trên trang thông tin điện tử phường.

Tuyên truyền kết quả thực hiện công tác CCHC, kết quả chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố trên trang thông tin điện tử phường.

Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC cho báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện công tác tuyên truyền.

2. Công chức Văn hóa – Xã hội

Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Chủ trì, phối hợp với Bưu điện thành phố tuyên truyền tới người dân, tổ chức tích cực sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nội dung liên quan đến ứng dụng CNTT, chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện, các mô hình điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu về CCHC,…) của tỉnh, thành phố trên các phương tiện truyền thanh không dây. Tích cực tham gia, phối hợp xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự về CCHC để phục vụ công tác tuyên truyền.

3. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Lồng ghép các nội dung CCHC trong các chương trình tuyên truyền, PBGDPL tại phường.

4. Các bộ phận chuyên môn

Trên cơ sở kế hoạch này, các bộ phận chuyên môn bám sát tình hình, nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung, cung cấp thông tin CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Chủ động đưa nội dung tuyên truyền CCHC vào kế hoạch công tác năm để thực hiện. Tích cực phối hợp với công chức Văn phòng – Thống kê, Văn hóa – Xã hội làm công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt nội dung tuyên truyền về CCHC theo kế hoạch này.

Lượt xem: 131
Tác giả: UBND Đoàn Kết
Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 0
Hôm qua : 8
Năm 2024 : 2.089